ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
จากที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 องค์กรภาคประชาสังคม 12 องค์กรได้ส่งจดหมายถึงกรมฯ แสด

ถาม - ตอบเรื่องสิทธิประโยชนในการยุติการตั้งครรภ์ กับ นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แฟนเพจ ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมาQ: ไ

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

-->