ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
วันที่ ๖ พฤศจิกายน เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และประชาชนกว่า ๖๐ คนรวมตัวกันยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... จำนวน ๑๔,๖๕๔ รายชื่อ ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการของประธา

ธิติพร ดนตรีพงษ์การให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊คแฟนเพจของสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 จะมีการนำข้อมูลบริการมาพิจารณาทุกเดือนเพื่อดูสถานการณ์ว่าในเดือนนั้นๆ มีประเด็นอะไรที่สำคัญ เร่งด่วน หรือมีเรื่องอะไรที่ต

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

6 มิ.ย. 2560 สำนักข่าวประชาไทย เครือข่ายจากทั่วประเทศรวมกันนับพันคนหน้าตึก UN ค้านแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้ กฎหมายใหม่ลดบทบาทภาคประชาชน กระบวนการไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้น ให้อำนาจผู้ให้บริการ กระทรวงสาธารณสุขมากกว่าผู้ใช้บริการ 49 ล้านคน ส

-->