Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก arrow เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล์
Monday, 13 July 2009
Ø       เกี่ยวกับแอคเซส

   o        ปรัชญา

1.  บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันเอดส์หากได้รับข้อมูล ความเข้าใจและบริการสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ

2.  ผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตต่อไปในชุมชนของตนอย่างปกติสุข  โดยได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม

      o        เป้าหมาย

 1. 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันเอดส์ให้กับประชาชน โดยเน้นการเสนอทางเลือกในการลดความเสี่ยงที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มบุคคล
 2. 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีเชื้อเอชไอวี และครอบครัว โดยการผลักดันให้เกิดสวัสดิการทางสังคมที่เท่าเทียม และเพียงพอต่อการรองรับปัญหาที่ผู้มีเชื้อต้องเผชิญ
 3. 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสังคมต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี และครอบครัวโดยการลดอคติ การรังเกียจ และการเลือกปฏิบัติที่มีต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ตลอดจนการปกป้องสิทธิ และโอกาสของผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว

     o        สำนักงานเชียงราย
    
ก่อตั้งเมื่อปี 2536 เนื่องจากขณะนั้นพบว่า เกิดปรากฏการณ์ของเอดส์ในชุมชนภาคเหนืออย่างกว้างขวาง
     พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เริ่มมีอาการป่วย ป่วยหนัก เสียชีวิต รวมทั้งเกิดปรากฏการณ์การกีดกัน รังเกียจ อันเนื่องมาจาก
     ความไม่เข้าใจเรื่องเอดส์ของชุมชน
แอคเซสจึงพัฒนางานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว โดยเริ่มต้นทำกิจกรรมในช่วง 5 ปีแรกดังนี้

     §         สื่อสารวงกว้างเพื่อการป้องกันและการรักษาเรื่องเอดส์ทางวิทยุ
     §         จัดบริการให้กับผู้ติดเชื้อและครอบครัว (ให้คำปรึกษา,เยี่ยมบ้าน,คลีนิค)
     §         กิจกรรมให้การศึกษาในชุมชน เช่นจัดกิจกรรมในสถานบริการทางเพศ เป็นต้น
     §         สนับสนุนการทำกิจกรรมกลุ่มของผู้ติดเชื้อและเครือข่ายผู้ติดเชื้อในจังหวัด 

     ปัจจุบัน การทำงานได้ขยายเนื้อหาและมุ่งเน้นให้บริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
     โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งการสนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก

     o        สำนักงานกาญจนบุรี
     ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเปิดให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การจัดรายการวิทยุ และการเปิดบริการคลีนิคสุขภาพ
     จนกระทั่งมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และได้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 
 

     ปัจจุบันได้ขยายเนื้อหาการทำงานโดยยังคงให้บริการให้คำปรึกษาและดูแลทั้งด้านสุขภาพกาย ใจและทางสังคม
     รวมทั้งการขยายการทำงานมุ่งเน้นการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านเอดส์มากขึ้น
นอกจากนี้ในปี 2547
     ได้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน โดยปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การทำงานจากภาคตะวันตก ไปยังภาคตะวันออก
     รวมโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 129 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด
 

     o        สำนักงานกรุงเทพ
    
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ในช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์ และพบปรากฏการณ์ของการรังเกียจ
     แบ่งแยกผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยเริ่มให้บริการผ่านการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แบบนิรนาม
     จนกระทั่งพัฒนามาเป็นสายฮอตไลน์ปรึกษาเรื่องเอดส์ในปัจจุบัน 
 

     ปัจจุบันสำนักงานกรุงเทพเน้นการดำเนินงานหลักในการรณรงค์วงกว้างทั้งในระดับสาธารณะ นโยบายระดับประเทศ
     โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา และการป้องกันเอดส์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวนโยบาย
     เพื่อการเข้าถึงการรักษา, การเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ,
     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน เช่นการประกวดหนังสั้นเรื่องเอดส์ เป็นต้น
  
    
    
·         งานของเรา

          เมื่อ เอดส์ คือปัญหาหนึ่งในสังคมไทย เราจึงพบว่า... 

 1.      1. ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีจำนวนมาก เมื่อรู้ว่าติดเชื้อ ไม่มีทางออก ไม่มีข้อมูล ไม่กล้าบอกใคร หลายรายปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วย
           หลายรายไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน ถูกลิดรอนสิทธิ และถูกรังเกียจ
 2.      2. มีคนจำนวนมากที่ยังคงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน มีความกังวลว่าจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี แต่ไม่รู้ว่าจะหาข้อมูล
           หรือข้อเท็จจริง เพื่อที่จะหาทางจัดการกับความกังวลนั้นได้อย่างไร
 3.      3. กว่า 80% ของการติดเชื้อเอชไอวีมีสาเหตุมากจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน แต่กลับพบว่า
           มีผู้หญิงจำนวนมากไม่กล้าพูดเรื่องเพศ  คนจำนวนมากไม่กล้าพกถุงยางอนามัย วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น
           และเด็กไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่อเพศที่รอบด้าน
 4.      4. คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ยังมองเรื่องเอดส์ เป็นเรื่องของความโชคร้าย มองคนที่มีเชื้อเอชไอวีว่าเป็นคนที่น่าสงสาร
           การสงเคราะห์จึงเป็นทางออก แต่ไม่ยั่งยืน
 5.      5. “เอดส์ ยังถูกบอก และสื่อสารในสังคมผ่านแง่มุมด้านลบ เช่นการเน้นย้ำว่าเอดส์เป็นโรคที่รักษาไม่หาย,
           คนที่ติดเชื้อคือคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่ดี หรือการใช้ภาพผู้ป่วยที่ดูน่ากลัวมานำเสนอเป็นต้น
           ส่งผลให้คนที่มีเชื้อเอชไอวีหมดหวัง ไม่ออกมาเข้ารับบริการรักษา รวมทั้งยังส่งผลให้คนอื่นในสังคมเกิดความรังเกียจ 
           และไม่อยากอยู่ร่วมกัน

 เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ในเรื่องเอดส์ แอคเซส จึงคิดค้นงานเพื่อคลี่คลายปัญหาดังนี้
    
Ø       บริการให้คำปรึกษาที่สำนักงานและทางโทรศัพท์
      กรุงเทพ              โทร 1663         ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน

      ให้บริการสำหรับ
              
a.       ผู้ที่มีความกังวลต่อการรับเชื้อเอชไอวี
              
b.       ผู้มีเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
              
c.       ผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัวd.       คนที่รักเพศเดียวกัน, มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน และครอบครัว

  Ø       การจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
             จัดอบรมทั้งในด้านวิชาการ ทัศนคติและทักษะเพื่อการเข้าใจต่อรากฐานปัญหาเอดส์
             เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานเอดส์ได้อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 

      Ø       การให้การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ
            -   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์ และเพศศึกษาในชุมชน และโรงเรียน
            -   การผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่นนิทรรศการ ภาพถ่ายผู้มีเชื้อเอชไอวี คือเรา” หนังสือคือความเข้าใจ” 
            คู่มือการดูแลสำหรับผู้มีเชื้อ คู่มือยาต้านไวรัสเอชไอวี รวมทั้งโปสเตอร์รณรงค์ในโอกาสต่างๆ สารคดีและรายการโทรทัศน์
            และสปอตวิทยุสำหรับการออกอากาศ รวมถึงหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วย
 

      Ø       การผลักดันในเชิงนโยบายด้านสังคมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาเอดส์
            -   ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผลักดันให้เกิดระบบบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและโรคฉวยโอกาสต่างๆ
            ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

            -   พัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มผู้ติดเชื้อเข้ามามีบทบาทในการร่วมเป็นผู้ให้บริการในโรงพยาบาล
            ภายใต้โครงการศูนย์บริการองค์รวม

            -   ผลักดันให้พรรคการเมืองมีนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาเอดส์
-        ผลักดันให้ราคายาถูกลง สนับสนุนให้รัฐใช้มาตรการทางกฎหมายเช่น มาตรการบังคับใช้สิทธิ (CL) เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

  Ø       การจัดกิจกรรมระดมทุน
                 -          จัดวางกล่องระดมทุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ฯ  

      Ø       งานสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค (ลุ่มน้ำโขง)
            
-          จัดหลักสูตรอบรมด้านเอดส์สำหรับคนทำงานเอดส์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีเชื้อเอชไอวี
            ในระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว เวียดนาม พม่า เขมร จีน และเนปาล
           
-          จัดการดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ เช่น การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด,
            การทำงานของผู้ติดเชื้อในชุมชนเป็นต้น
 

      Ø       ประกวดหนังสั้นเรื่องเพศและเอดส์ โครงการ หนังม่านรูด
            เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเรื่องเพศในสังคม   เพื่อนำไปสู่การป้องกันตนเองจากการรับเชื้อเอชไอวี 

      Ø       สร้างความเข้าใจกับชุมชนเรื่องการทดลองวัคซีนเอดส์
            เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอดส์ รวมทั้งเตรียมชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม
            ในโครงการทดลองวัคซีนต่างๆ
 โดยมีพื้นที่การทำงาน 2 จังหวัดคือ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี
 

      Ø       รณรงค์สร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์และสุขภาพ
            - รณรงค์ให้ข้อมูลกับประชาชนและสื่อมวลชนในเรื่องข้อตกลงทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
              โดยเน้นเรื่องเขตการค้าเสรี (
Free Trade Area : FTA ) ที่มีผลต่อการเข้าถึงการรักษาและยาของประชาชน
       
     - ผลักดันให้รัฐใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา ทำให้ยาราคาถูกลง
              เช่น มาตรการบังคับใช้สิทธิ (
Compulsory License)
 

      Ø       การทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
           
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้มีเชื้อ ทั้งองค์ความรู้ และทักษะ ที่นำไปสู่การพัฒนาการทำงานของเครือข่ายฯ  
           
รวมทั้งยังร่วมมือเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ร่วมกัน
 

      Ø       โครงการเพื่อการป้องกันและส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา ภาคใต้
           
-        เพื่อค้นหาแนวทางการทำงานเพื่อการส่งเสริมการป้องกันเอดส์โดยเฉพาะในบริบทสังคมมุสลิม
           
-        เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ใช้สารเสพติดที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

      Ø       ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน
           
-        เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนโดยผนวกเข้าเป็นหลักสูตรของสถานศึกษา
                 ผ่านโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
           
-        เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก
           
-        เพื่อสร้างทัศนคติในทางบวกต่อเพศศึกษาให้กับผู้ปกครอง สนับสนุนการพูดคุยเรื่องเพศศึกษาในครอบครัวอย่างเข้าใจ 

           o       คณะกรรมการมูลนิธิ
                 1. นางดาราวรรณ          ธรรมารักษ์ ประธานกรรมการ
                 2. นายเดช                 พุ่มคชา รองประธานกรรมการ
                 3. คุณหญิงอัมพร         มีศุข กรรมการ
                 4. นางสาวนงลักษณ์    ตรงศิลสัตย์ กรรมการ
                 5. นายจอน                 อึ๊งภากรณ์
กรรมการ
 6. นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว
กรรมการ
                 7. นางสุจิตรา              วุฒิธำรง กรรมการ
 8. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
กรรมการ
 9. นายไพโรจน์ พลเพชร
กรรมการ
10. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
กรรมการ
                11. นายนิมิตร์               เทียนอุดม           กรรมการและเลขาธิการ
                12. นางสาวสุรีรัตน์         ตรีมรรคา            กรรมการและเหรัญญิก


    o       สนับสนุนกิจกรรมของแอคเซส
                 ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้หลายช่องทางดังนี้
                
Ø       สมัครเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
                       (มูลนิธิฯ จะจัดฝึกอบรมให้มีทักษะ และความรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง)
                
Ø       สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิผ่านกล่องระดมทุนและกิจกรรมที่จะจัดในโอกาสต่างๆ  
                
Ø       สมทบทุนเป็นเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ โดยตรงได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
                       ชื่อบัญชี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์   
เลขที่บัญชี 136-2-06606-5 สาขาถนนรามคำแหง(สัมมากร)
 
Ø บริจาคช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาเอดส์และตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ธนาคารออมสิน สาขาเพียวเพลส รามคำแหง
ชื่อประเภทเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์(กองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์
และท้องไม่พร้อม)
 เลขที่บัญชี 020109382174

        o        ติดต่อเรา
     §         สำนักงานกาญจนบุรี
-สำนักงานกาญจนบุรี 64/3 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  
โทรศัพท์/โทรสาร (034) 512972 , 623776 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

     §         สำนักงานกรุงเทพ
-สำนักงานกรุงเทพ 48/283 ซอยรามคำแหง 104 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
   
โทรศัพท์ 0-2372-2113-4 โทรสาร 0-2372-2116 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 September 2014 )