Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:
_CMN_PDF _CMN_PRINT _CMN_EMAIL
_DATE_FORMAT_LC
การเล้าโลมภายนอก โดยไม่มีการสอดใส่ จะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อหรือไม่ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากการที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้นั้นจะต้องมีปัจจัย 3 ประการครบถ้วนคือ
1. ต้องมีการสัมผัสเชื้อจากสารคัดหลั่งที่มีปริมาณมากพอ
2. เชื้อที่สัมผัสต้องมีคุณภาพ
3. เชื้อต้องเข้าสู่ร่างกายโดยตรง
 
_ITEM_PREVIOUS   _ITEM_NEXT