Skip to content

 

AidsAccess  

 

You're here:หน้าแรก arrow บทความ arrow การรักษา arrow สิทธิกับเอดส์
_CMN_PDF _CMN_PRINT _CMN_EMAIL
_DATE_FORMAT_LC

สิทธิกับเอดส์

ความไม่รู้ ความหวาดระแวง และความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเราในเรื่องเอดส์ ส่งผลให้มีการบังคับตรวจเลือดเอดส์ในหลายกรณี ทั้งการสมัครงาน เข้าเรียน การทำประกันชีวิต หรือแม้แต่การสมัครเข้าเป็น สมาชิก ธกส. และเมื่อพบว่าติดเชื้อ หลายคนถูกให้ออกจากงาน, ขาดโอกาสที่จะเข้าเรียน แม้แต่เด็ก เล็ก ก็ยังถูกกีดกัน ไม่ให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในโรงพยาบาลยังมีการโน้มน้าวเชิงบังคับให้ผู้ติดเชื้อที่ท้องทำหมัน และยังมีการวิจัยทดลองในผู้ติดเชื้อ โดยไม่มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน และซ้ำยังขาดหลักประกัน/การคุ้มครองให้แก่ผู้ติดเชื้อที่เข้าโครงการทดลองต่างๆ

การเปิดเผยความลับของผู้ติดเชื้อ ยังคงเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อและครอบครัว อย่างต่อเนื่อง ปัญหาความไม่เป็นธรรม ด้วยการละเมิดและลิดรอนสิทธิในเรื่องเอดส์ ควรที่ทุกฝ่ายจะต้องเร่งและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ทั้งโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยแนวทางที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน หยุดการใช้ภาพอาการที่น่ารังเกียจ และถ้อยคำกล่าวโทษหรือที่น่ากลัวในการรณรงค์, การสร้างกระบวนการบังคับใช้กฏหมายในการเอาผิดแก่ผู้ทำการละเมิดให้เกิดขึ้นจริง

แต่สิงที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักในสิทธิให้แก่ ผู้ติดเชื้อ และประชาชนทั่วไป ในการที่จะส่งเสียงเรียกร้อง กระตุ้น เมื่อมีการละเมิดหรือริดรอน เพื่อยุติความไม่เป็นธรรมในสังคมอันเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ร่วมกัน

_LAST_UPDATED ( _DATE_FORMAT_LC )
 
_ITEM_PREVIOUS   _ITEM_NEXT